แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการจัดการบริหารในชั้นเรียน

แนะนำ
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการ
แก้ปัญหาและฝึกคิด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
พนักงาน ครูอาจารย์ หรือนักศึกษา และคน
ทั่วไป เพื่อชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอน
การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และมีเทคนิค
ต่างๆให้เลือกใช้ ส่วนที่ 2 เป็นการเชื่อม
โยงระบบ ISO 9001 กับการแก้ปัญหา
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่นำเอาหลักการที่พระ
พุทธเจ้าทรงสอนพวกเรามาประยุกต์มา
ขยายความปรับให้เข้ากับการแก้ปัญหา
การป้องกันและการพัฒนาจิตใจซึ่งถือว่า
ส่วนนี้สำคัญที่สุด 

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาด้วยความจริงใจเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฏ” และมีเจตนาที่จะให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพต่อไป

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมบริหารการศึกษา การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในอดีตเเละปัจจุบัน ภาวะผู้นำกับการมีส่วนร่วม ค่านิยมกับการมีส่วนร่วม นโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และอื่นๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา เนื้อหาสาระจึงประกอบไปด้วยหลักการและทฤษฎีทางการบริหารที่เป็นสากลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหาร หนงสือเล่มนี้จึงที่จะใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ตลดอจนผู้ที่สนใจด้านการบิหารการศึกษาทั้งมวล ซึ่งผู้เขียนมั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้ตามสมควร ทั้งในเชิงของทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2545 ทำให้โครงสร้างและระบบการบริหารการศึกษาที่เคยเป็นมาแต่อดีต ต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย เช่น มีการกระจายอำนาจทางการบริหารการศึกษาไปสู่เขตการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือเล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้มีความรู้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การพัฒนาการของทฤษฎีทางการบริหาร โครงสร้างองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำ เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษานำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s