ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา

วิดิทัศน์เรื่องนี้ เกี่ยวข้องทั้ง 7 หัวข้อที่เพื่อน ๆ ได้นำเสนอ รายงานไปแล้วอย่างไรบ้าง

จงอธิบายพร้อมอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

ตอบ จากวีดิทัศน์เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบ 2 ภาษา และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศ คือเรียนไทยกับอังกฤษรวมกัน การสอนของครูก็ใช้ครูไทยล้วนๆ เพราะโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เคยเป็นโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ตกต่ำอย่างมาก จนเกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง ผอ.สุรพงศ์จึงนำการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษามาใช้แก้ปัญหา โดยบูรณาการการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 4 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เรียกรูปแบบการสอนแบบนี้ว่า “EIS” (English for Integrated Studies) ซึ่งหลังจากทดลองใช้แล้วเห็นได้ชัดว่านักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น สนใจเรียนมากขึ้น ครูผู้สอนมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และสามารถสอนวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง ในโรงเรียนมีการจัดการบริหารแบบการมีแรงจูงใจ โดยคุณครูจะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตาม โดยเริ่มต้นจากวิชาคณิตศาสตร์โดยสอนแบบผสมผสานกันระหว่างอังกฤษและภาษาไทย ตามมาด้วยวิชาอื่นๆก็สอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษานี้สามารถบูรณาการเข้าได้กับทุกวิชา ซึ่งเมื่อใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกเข้าไปในการเรียนแล้ว ก็จะทำให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด จากการที่ฝึกฝนกันมา ก็ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ การประสบความสำเร็จได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของทุกคนทุกฝ่าย คือการทำงานเป็นทีม และการมีผู้นำที่ดีอย่างครูใหญ่

ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s